Kishway Language School

درباره دوره

نوجوانان 14 تا 17 سال با بهره گیری از آخرین ویرایش کتاب هایConnect و فیلم های آموزشی، کتاب های کمک آموزشی و داستان با تاکید بر مهارت های Listening و Speaking ضمن یادگیری گرامر، نگارش و کاربرد لغات، سطح زبان خود را تا سطح A2 ارتقاء داده و آماده شرکت در دوره Adults اخذ مدارکKET، PET FCE، IELTS و TOEFL با توجه به هدفشان خواهند شد.

Step 1

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری گرامر پایه، ارتقاء چهار مهارت اصلی و درک مطلب با تاکید بر مکالمه سطح مقدماتی
  • منبع و متد آموزشی: Cambridge
  • کتاب:
    Connect 1,2
  • نحوه برگزاری: گروهی: 6 ترم 17 جلسه ای | کمتر از 11 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

Step 2

سطح:

دستاوردهای آموزشی: یادگیری گرامر پیشرفته تر، ارتقاء چهار مهارت اصلی، درک مطلب متون و نگارش با تاکید بر مکالمه سطح پیش متوسطه
  • منبع و متد آموزشی: Cambridge
  • کتاب:
    Connect 3,4
  • نحوه برگزاری: گروهی: 6 ترم 17 جلسه ای | کمتر از 11 ماه خصوصی: 48 جلسه | کمتر از 4 ماه

شرکت در این دوره

مشــــاوره بگیرید